Služby

BOZP je neoddeliteľnou súčasťou pracovnoprávnych vzťahov zamestnávateľa . BOZP ustanovuje všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie nebezpečenstva a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia pri práci. Vzťahuje sa na zamestnávateľov a zamestnancov vo všetkých odvetviach výrobnej sféry a nevýrobnej sféry.

BEZPEČNOSTNOTECHNICKÁ SLUŽBA (BTS) v zmysle  §22 zákona 124/2006 Z.z o BOZP zabezpečuje :

  • Posúdenie rizika, či sú splnené všetky požiadavky záväzných predpisov a noriem,
  • Identifikáciu ohrození a nebezpečenstva. Spracovanie Politiky BOZP  
  • Zmeny a udržiavanie dokumentácie BOZP v súlade s právnymi a ostatnými predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
  • Školenia zamestnancov s  overovaním vedomostí.
  • Vykonávanie komplexnej previerky BOZP s návrhom opatrení na odstránenie závad.
  • Vyšetrovanie pracovných úrazov, ich registrácia a vedenie evidencie registrovaných pracovných úrazoch
  • Zabezpečenie odškodnenie pracovných úrazov
  • Spracovanie zoznamu a kontrola poskytovania osobných ochranných pracovnýchprostriedkov
  • Spracovanie plánov z oblasti BOZP ( školenia a lekárske prehliadky, kontrola  technických zariadení ...)
  • Evidenciu školení z oblasti BOZP

Všeobecné zásady prevencie

Vylúčenie nebezpečenstva a z neho vyplývajúceho rizika

Posudzovanie rizika, ktoré nemožno vylúčiť, najmä pri výbere a počas používania pracovných prostriedkov, materiálov, látok a pracovných postupov

Vykonávanie opatrení na odstránenie nebezpečenstiev v mieste ich vzniku

Uprednostňovanie kolektívnych ochranných opatrení pred individuálnymi ochrannými opatreniami

Nahrádzanie prác, pri ktorých je riziko poškodenia zdravia, bezpečnými prácami alebo prácami, pri ktorých je menšie riziko poškodenia zdravia

Prispôsobovanie práce schopnostiam zamestnanca a technickému pokroku

Zohľadňovanie ľudských schopností, vlastností a možností najmä pri navrhovaní pracoviska, výbere pracovného prostriedku, pracovných postupov a výrobných postupov s cieľom vylúčiť alebo zmierniť účinky škodlivých faktorov práce, namáhavej práce a jednotvárnej práce na zdravie zamestnanca

Plánovanie a vykonávanie politiky prevencie zavádzaním bezpečných pracovných prostriedkov, technológií a metód organizácie práce, skvalitňovaním pracovných podmienok s ohľadom na faktory pracovného prostredia a prostredníctvom sociálnych opatrení

Vydávanie pokynov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Slovenčina