Služby

Dbajte na vašu bezpečnosť a zverte nám vaše BOZP.

Naše služby pre vašu bezpečnosť:

BOZP je nevyhnutnou súčasťou každej organizácie, ktorá chce zabezpečiť, aby jej zamestnanci mali bezpečné a zdravé pracovné prostredie.

V rámci BOZP vykonávame odborné aktivity, prípravu dokumentácie vrátane identifikácie rizík, implementácie bezpečnostných opatrení, školení zamestnancov a dodržiavania legislatívnych predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 

OPP alebo inak ochrana pred požiarmi, predstavuje nevyhnutné opatrenia na minimalizáciu rizika vzniku požiaru na každom pracovisku.

Ochranu pred požiarmi a služby technika požiarnej ochrany zabezpečujeme v súlade so Zákonom o ochrane pred požiarmi č. 314/2001 Z. z., vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii a ostatných právnych predpisov v rámci celého Slovenska.

V rámci kompletnej ochrany pred požiarmi (OPP) pre Vás zabezpečíme.

 • Technika požiarnej ochrany

 • Špecialistu požiarnej ochrany

 • Odbornú prípravu pre vašich zamestnancov

 • Vypracujeme kompletnú dokumentáciu OPP

 • Zabezpečíme preventívne protipožiarne prehliadky 

Komplexné služby v oblasti bezpečnosti práce pre stavebné projekty: tvorba BOZP plánu pre stavenisko, odborný dohľad na stavbe a podpora od autorizovaného bezpečnostného technika.

 • plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku
 • kontrolu, riadenie a dohľad nad postupom stavebných prác
 • plán prác, ktoré sa budú vykonávať súčasne
 • plán spolupráce medzi zamestnávateľmi pracujúcimi na spoločnom pracovisku
 • fyzické obhliadky a kontroly na stavenisku podľa dohodnutého plánu kontrol BOZP pre stavenisko
 • návrh technických riešení a opatrení BOZP
 • dohľad nad dodržiavaním bezpečnostných predpisov
 • kontroly alkoholu

 

Vypracovanie posúdenia rizík v BOZP zahŕňa identifikáciu nebezpečenstiev, ich analýzu a navrhovanie opatrení na minimalizáciu rizík a zabezpečenie bezpečného pracovného prostredia.

 

Revízie postrojov osobného zabezpečenia zahŕňajú pravidelné kontroly a testovanie na zistenie opotrebovania či poškodenia. Chránia tak zamestnancov pred možnou zdravotnou ujmou.

Vypracovanie HACCP plánu a odborné poradenstvo pre potravinárske prevádzky.

Tento nástroj je nevyhnutný pre každé zariadenie zaoberajúce sa manipuláciou s potravinami, pretože umožňuje identifikovať potenciálne nebezpečné suroviny z hľadiska toxických látok a mikroorganizmov, určiť možné zdroje nebezpečenstva a miesta kontaminácie, a taktiež posúdiť riziká a možné zdravotné komplikácie.

Pravidelná revízia údržby a servisu zahŕňa:

Systematické preskúmanie, testovanie a opravy elektrických inštalácií a energetických zariadení. Cieľom je identifikovať potenciálne problémy, predísť vzniku porúch a zabezpečiť optimálny výkon systémov a zariadení. Súčasťou tohto procesu môže byť aj projekcia budúcich potrieb a modernizácie.

Revízie a kontroly ručného náradia pomáhajú minimalizovať riziko požiarov, úrazov elektrickým prúdom a porúch zariadení.

Revízie sa vykonávajú v nasledujúcich prípadoch:

 • vždy po vykonanej oprave
 • po každej predpokladanej alebo zistenej poruche
 • pravidelne v stanovených lehotách podľa príslušných noriem a predpisov

Vieme vám zabezpečiť:

 • Ochranu hlavy
 • Ochranu sluchu
 • Ochranu zraku a tváre
 • Ochranu dýchacích ciest
 • Ochranu rúk
 • Pracovný odev
 • Pracovnú obuv
 • Ochrana proti pádu
 • Rúška
Nástroje pre energetiku

Nástroje a prístroje pre energetiku

Na SR trhu zastupujeme výrobnú spoločnosť VILLBEK Ltd., je to výrobná akreditovaná spoločnosť, ktorá nielen vyrába ale aj vyvíja nové produkty pre energetiku.